ศิลปะสำหรับเด็กเล็ก เน้นพัฒนา EF ฝึกสมองรอบด้าน

ข้อดีของการให้เด็กได้ทำงานศิลปะ

ในอดีตถึงปัจจุบัน เรานำศิลปะมาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก สังเกตุได้จากการเรียนการสอนในชั้นอนุบาล ไม่ว่าจะคณิตศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ ก็จะต้องมีภาพประกอบ ระบายสี เพื่ออธิบายสิ่งต่างๆ ให้เด็กได้เข้าใจอย่างรวดเร็ว ไปดูกันค่ะว่าเรียนศิลปะแล้ว ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ยังไง

ข้อดีแรก น้องๆจะได้ฝึกคิด ฝึกจินตนาการ ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ อย่างอิสระ มีความมั่นใจ ได้กล้าคิดกล้าทำสิ่งใหม่ๆ มากขึ้น

ข้อดีที่สอง น้องได้กล้าแสดงออก ถ่ายทอดสิ่งที่คิด ที่รู้สึกออกมาผ่านงานศิลปะโดยเฉพาะเด็กเล็กที่ยังสื่อสารด้วยคำพูด หรือตัวหนังสือยังไม่ได้

ข้อดีที่สาม น้องๆจะเรียนรู้การทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และ ภูมิใจในตนเอง เมื่อเห็นงานศิลปะที่ทำเสร็จสมบูรณ์ จะภูมิใจในงานที่ตนเองตั้งใจทำอย่างมาก ทำให้เกิดการกระตุ้นให้อยากสร้างงานชิ้นใหม่ๆขึ้นอีก

ข้อดีที่สี่ ช่วยฝึกสมาธิ มีความประณีตในการทำงาน เป็นการฝึกควบคุมกล้ามเนื้อมือ เพราะเวลาที่น้องทำการวาด การตัด การระบายสี จะต้องใช้ความตั้งใจ บรรจงสร้างงานออกมา แต่การควบคุมสมาธิในงานจะทำได้ดีแค่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับวัยของน้องในช่วงอายุนั้นด้วย

ข้อดีที่ห้า ทำให้จิตใจอ่อนโยน รู้คุณค่าเข้าใจในธรรมชาติ มีจิตใจงดงาม เมื่อน้องทำงานเป็นกลุ่ม น้องจะรู้จักแบ่งปัน ปรับตัว ปรับความคิดให้สอดคล้อง เพื่อทำงานร่วมกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนที่ทำงานร่วมกันอย่างสามัคคี เป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ดี

ดังนั้นการเรียนศิลปะของเด็ก เราไม่ได้คาดหวังจะให้วาดรูปได้อย่างอาจารย์เฉลิมชัย หากแต่จะให้เป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์ จิตนาการ พัฒนาการไปเพื่อเรียนรู้วิชาการในด้านอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมความพร้อม ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ อาจจะใช้ทักษะการวาดเพื่อทำ mind map ตอนโตขึ้นไป เมื่อรู้ว่าดีอย่างนี้แล้วอยากจะให้ลูกมาลองเรียนศิลปะกันแล้วใช่มั๊ยหละคะ มาดูกันค่ะว่าทำไมถึงต้องมาเรียนศิลปะที่ Tropical Art Studio


เกณฑ์ในการตัดสินใจ ว่าทำไมต้องเลือกเรา

ครูผู้สอนมีประสบการณ์

ครูเเอมป์ (ผู้ร่วมก่อตั้ง ผู้คิดค้นและสอนหลักสูตรศิลปะ)

ประสบการณ์การสอนศิลปะและการพัฒนาเด็กมากกว่า 7ปี 

ปริญญาตรี  ศิลปบัณฑิต สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยรังสิต

– อาจารย์พิเศษ คณะดิจิตอลอาร์ตและศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต

– ประสบการณ์การสอนการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับเด็กและเยาวชนอายุ 8-16ปี

– ประสบการณ์การสอนครูสอนศิลปะเด็ก Art&Craft  อายุ 3-12 ปี

– ประสบการณ์พี่เลี้ยงค่าย หลักสูตรพัฒนาเยาวชน Ghowth Mindset อายุ 7-12ปี

ครูแอมป์ได้ผ่านงานสอนจากโรงเรียนสอนศิลปะเด็กมาแล้วมากมาย จนทำให้ทราบข้อดีข้อด้อยของแต่ละที่ แล้วนำมาปรับปรุงเป็นหลักสูตรของตัวเอง จึงมั่นใจได้ว่าถึงเราเพิ่งจะเริ่มเปิดสตูดิโอ แต่ครูแอมป์สอนมานาน น๊าน นานแล้วนะคะ

มีอุปกรณ์การสอนพร้อม

ที่สอนศิลปะเด็ก tropical art มีอุปกรณ์จัดให้ในแต่ละกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น สี ดินสอสี พู่กัน กระดาษ ผ้ากันเปื้อนและอื่นๆ พร้อมให้น้องรวมอยู่ในคอรส์เรียนอยู่แล้วค่ะ

สถานที่เรียนมีความผ่อนคลายและเอื้ออำนวยในการเรียนศิลปะ

ขึ้นชื่อว่าการเรียนศิลปะจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์เสียมาก ดังนั้นห้องเรียนหรือสถานที่เรียนควรมีความผ่อนคลายสะดวกสบาย เพื่อให้นักเรียนที่เรียนถูกส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะให้มากที่สุด


Art & Craft (Junior Program)

เรียนศิลปะสำหรับเด็กเล็ก 4-6 ปี

หลักสูตรศิลปะพัฒนาเด็กเล็ก

หลักสูตรศิลปะสำหรับเด็ก เน้นพัฒนาEF ฝึกสมองรอบด้าน การพลิกเเพลง ยืดหยุ่น และคิดนอกกรอบ การ Focus มีสมาธิ และให้ความสนใจกับสิ่งที่ทำได้อย่างต่อเนื่อง ฝึกลำดับการดำเนินการจัดการ และสร้างเป้าหมาย แตกเป็นขั้นตอน การรู้จักประเมินตนเอง และสร้างความภาคภูมิใจในตัวเอง

ระยะเวลา 1-1.5 ชั่วโมง / ครั้ง

ค่าใช้จ่าย
8 ครั้ง 3,800 บาท
15 ครั้ง 6,500 บาท

Art & Craft (Kid Program)

เรียนศิลปะสำหรับเด็ก 6-12 ปี

หลักสูตรศิลปะพัฒนาเด็กโต

หลักสูตรศิลปะสำหรับเด็ก เน้นพัฒนาทักษะทางความคิด และถ่ายทอดออกมาอย่างสร้างสรรค์ การวางเเผนและลำดับการทำงานเป็นขั้นตอน การคิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล

ระยะเวลา 2 ชม./ ครั้ง

ค่าใช้จ่าย
10ครั้ง / 4,500 บาท

Art & Story Telling

หลักสูตรศิลปะการเล่าเรื่องราว สำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี

Art and Story Telling สำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี

หลักสูตรศิลปะการเล่าเรื่องราว การสื่อสาร เพื่อให้เกิดการรับรู้ด้วยการสร้าง Emotional Connectionการต่อยอดและขยายไอเดีย การคิดสร้างสรรค์เรื่องราวเพื่อใช้ถ่ายทอดไปยังผู้รับสาร ฝึกการนำเสนอ และการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์

ระยะเวลา 2 ชั่วโมง / ครั้ง

ค่าใช้จ่าย (รวมอุปกรณ์แล้ว)
8 ครั้ง 4,500 บาท

ทักษะพื้นฐาน ได้แก่

  • Working Memory จำเพื่อใช้งาน
  • Shift/Cognitive Flexibility ยืดหยุ่นความคิด
  • Inhibitory Control ยั้งคิด ไตร่ตรอง

ทักษะการปฏิบัติ

  • Initiating ริเริ่มและลงมือทำ
  • Planning & Organizing การวางแผน จัดระบบ ดำเนินการ
  • Goal-directed Persistence มุ่งเป้าหมาย

ทักษะการกำกับตนเอง

  • Focus/Attention จดจ่อใส่ใจ
  • Emotion Control ทักษะการควบคุมอารมณ์
  • Self Monitoring ติดตามประเมินตนเอง