คอร์สศิลปะ Art & Design สำหรับเด็กอายุ 13+ ขึ้นไป

หลักสูตรพื้นฐานการออกแบบและสร้างสรรค์การสื่อสารด้วยภาพ เรียนรู้พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์ ควบคู่ไปกับทฤษฎีสี ไปจนถึงจากการผสมผสานทางความคิดจินตนาการ จนเกิดเป็นภาพหรือสัญลักษณ์ต่างๆ

Description

คอร์สศิลปะ Art & Design สำหรับเด็กอายุ 13+ นักเรียนเตรียมสอบ และบุคคลทั่วไป

หลักสูตรพื้นฐานการออกแบบและสร้างสรรค์การสื่อสารด้วยภาพ เรียนรู้พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์ ควบคู่ไปกับทฤษฎีสี ไปจนถึงจากการผสมผสานทางความคิดจินตนาการ จนเกิดเป็นภาพหรือสัญลักษณ์ต่างๆ เหมาะกับผู้สนใจเรียนศิลปะขั้นพื้นฐานอย่างแท้จริง รวมไปถึงนักเรียนที่ต้องการเริ่มต้นเตรียมตัวสอบในสาขาวิชานิเทศศิลป์ สอนโดยครูผู้มีประสบการณ์การสอนระดับมหาวิทยาลัยและทำงานออกแบบโดยตรง

เนื้อหาหลักสูตรแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

1.Basic 1  (พื้นฐานศิลปะและการใช้สี)

 • วงจรสีและสีขั้นพื้นฐาน
 • รูปร่างและรูปทรง
 • เรียนรู้จักประเภทสีและการใช้งาน
 • ค่าน้ำหนักสีและเทคนิคการผสมสีเพื่อระบายรูปทรงต่างๆ
 • ขนาด,สัดส่วนและองค์ประกอบศิลป์
 • Art Work Project

2. Basic 2 (พื้นฐานการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์)

 • ออกแบบตัวหนังสือ
 • ออกแบบเชิงสัญลักษณ์ (Pictogram)
 • การตัดทอนภาพ
 • ออกแบบโลโก้
 • ออกแบบงานจากเเรงบันดาลใจ1
 • ออกแบบงานจากเเรงบันดาลใจ2
 • ออกแบบโปสเตอร์ 1
 • ออกแบบโปสเตอร์ 2

3.Advance (การคิดและการสื่อสารเป็นภาพ)

 • Concept Art
 • Visual Thinking
 • Story Telling
 • Infographic
 • Art Work Project
 • Art Series1
 • Art Series2
 • Art Series3

4.Design (การออกแบบเพื่อสนองความต้องการ)

สร้างสรรค์และปฎิบัติงานจริง เพื่อเก็บเป็น Portfolio

 

ระยะเวลา  2-3ชม./ ครั้ง

 

ค่าใช้จ่าย 

ข้อมูลอยู่ระหว่างการแก้ไข

 

จุดเด่นหลักสูตร

 • เรียนรู้พื้นฐานและฝึกทักษะศิลปะแบบไต่ระดับ ง่าย-ยาก
 • สามารถเลือกวันและเวลาเรียนที่สะดวกได้เอง เพราะครูผู้สอนดูเเลเป็นรายบุคคล
 • ให้คำปรึกษาการทำ Portfolio สำหรับน้องๆที่กำลังเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย
 • สอนโดยครูผู้มีประสบการณ์การสอนระดับมหาวิทยาลัยและทำงานออกแบบโดยตรง
 • กลุ่มเรียนขนาดเล็กคุณครูดูแลได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง

หมายเหตุ
คอร์สนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาพื้นฐานศิลปะ และนำไปต่อยอดการออกแบบ การเรียนเพื่อฝึกฝน หรือเพื่อนำไปใช้สอบในวิชาพื้นฐานศิลปะ และสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ โดยเนื้อหาการเรียนจะประกอบไปด้วยภาคทฤษฎี และการปฎิบัติงานจริง ซึ่งการพัฒนาฝีมือและทักษะในการเรียนรู้นั้นต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การเรียนรู้ก่อเกิดผลสัมฤทธ์ที่ดี ผู้เรียนควรฝึกฝนทักษะภายนอกห้องเรียนควบคู่กันไป